Všeobecné smluvní podmínky MOSAIC HOUSE

Potvrzení

Kontrakt se zákazníkem vchází v platnost, jakmile Mosaic House potvrdí zákazníkovu objednávku. Na uvážení hotelu je potvrzení rezervace pokoje písemnou formou.

Strany uzavírané dohody jsou Mosaic House a zákazník. Pokud za zákazníka vystupuje třetí strana (osoba, společnost), tato strana je společně se zákazníkem odpovědná vůči Mosaic House za všechny následky z uzavření smlouvy vyplývající, pokud k tomu má hotel příslušné vyjádření třetí strany.

Jakékoliv reklamace vůči Mosaic House, podané později než jeden rok od vzniku nároku, nebudou dle pravidel Obchodního zákoníku brány v potaz.

Rezervace je závazná. Váš pokoj bude rezervován celý den i celou noc Vašeho plánovaného příjezdu.

Pravidla zrušení rezervace

Pokud zrušíte svůj pobyt jeden den před nebo přímo v den Vašeho plánovaného příjezdu, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny ubytování za první noc pobytu. Pokud nepřijedete a ani nestornujete svou rezervaci, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny ubytování za první noc pobytu. Pokud nepřijedete a neinformujete nás, že přijedete později, Vaše rezervace bude zrušena. Můžete zrušit rezervaci po telefonu, přesto však musíme obdržet potvrzení o zrušení přes email. Emaily o zrušení rezervace posílejte na info@mosaichouse.com. Zrušení rezervace je platné pouze tehdy, pokud od nás obdržíte potvrzení Vašeho požadavku přes email. Pokud odpověď neobdržíte, znamená to, že jsme neobdrželi žádost o zrušení rezervace! Prosím, mějte u sebe kopii emailu o zrušení rezervace pro případ, že budete požádáni o jeho předložení.

Platnost rezervace

Pokud je Vaše rezervace na 6 pokojů a více, kontaktujte nás na emailu event@mosaichouse.com.  
Neakceptujeme velké skupiny, jejichž jediným účelem pobytu je party a alkohol. Pokud nejsme kontaktováni napřímo předem, můžeme zamítnout celou skupinovou rezervaci vytvořenou online. Skupinové rezervace jsou předmětem platby předem a zvláštních podmínek zrušení rezervace.
O podmínkách budete informováni emailem.

Platební podmínky

Pokud se při rezervaci rozhodnete platit kreditní kartou, bude Vám okamžitě strhnuto 100% z celkové částky rezervace. Pokud se rozhodnete pro nevratnou platbu, bude Vám okamžitě strhnuto 100% z celkové částky rezervace. Platba za ubytování musí být zaplacena nejpozději při příjezdu do hotelu, pokud není stanoveno jinak. Přijímáme platby jak v hotovosti, tak pomocí kreditní nebo debetní karty. Všechny rezervace budou účtovány v místní měně CZK, pomocí interního směnného kurzu.

Poškození majetku

Kliknutím na tlačítko značící akceptaci všeobecných smluvních podmínek Mosaic House se zavazujete, že jste odpovědni za jakoukoliv škodu na majetku Mosaic House způsobenou Vámi, někým z Vaší skupiny nebo kýmkoliv, kdo byl do Mosaic House pozván Vámi nebo někým z Vaší skupiny. Tím také opravňujete Mosaic House, aby z Vaší kreditní karty (té samé karty, kterou jste stvrdili rezervaci) strhl takovou částku, která odpovídá nákladům na uvedení poškozeného majetku do původního stavu.

Zásady ochrany osobních údajů systému Mews

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnost MEWS SYSTEMS, s.r.o., IČO 242 27 781, registrovaná na adrese Maiselova 25/4, Staré Město, 110 00, Praha 1 (dále „Mews“) sbírá, zpracovává a ochraňuje Vaše osobní údaje.

Zásady MEWS se vztahují na zpracování údajů v hotelovém rezervačním systému Mews a další služby poskytované společností Mews, kde jsou zpracovávána osobní data.

Zásady MEWS se vztahují na služby Mews, které odpovídají podmínkám výše bez ohledu na to, jestli jsou tyto služby poskytovány přes webové stránky, mobilní zařízení, televizi, počítač nebo jiné zařízení schopné jejich zprostředkování.

Zásady MEWS se nevztahují na služby poskytované společností Mews, které se řídí svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

I. Získávání dat

Mews je rezervační systém hotelu, zajišťující i podpůrné služby jako administraci zvláštních požadavků jednotlivých hostů. Hotel je vlastníkem licence na užívání tohoto programu. V takovém případě jsou osobní data získávána pouze vlastníkem licence, společnost MEWS nemá k těmto datům přístup. Nakládání s osobními daty je upraveno zásadami vlastníka licence.

Abyste mohli využívat všech služeb poskytovaných systémem MEWS a abyste získali efektivní přístup k hotelovým a dalším službám během Vašich cest, musíte si založit uživatelský účet, přičemž budete požádáni o uvedení některých osobních údajů při registraci. Takto vložená osobní data jsou dále zpracovávána společností MEWS.

Pokud vyjádříte souhlas, mohou být Vaše osobní data poskytnutá vlastníkovi licence nahrána i do Vašeho uživatelského účtu u společnosti MEWS. Tato data budou následně zpracovávána společností MEWS a vztahují se na ně zásady ochrany osobních údajů uvedené na této stránce.

II. Účel zpracování dat

MEWS zpracovává osobní data, pokud je to nezbytné k poskytování svých služeb, a obecně z důvodu plnění svých povinností vůči svým zákazníkům.

MEWS zpracovává data pro následující:

Registrace a tvorba uživatelského účtu zajišťujícím přístup ke službám systému MEWS

Tvorba nových služeb pro vlastníky licence a ostatní zákazníky.

Hodnocení a analýza trhu

Sledování, hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných společností MEWS

Archivace interních údajů

V rozsahu povoleném stávající legislativou je společnost MEWS oprávněna kombinovat poskytnutá osobní data prostřednictvím svého uživatelského účtu s informacemi poskytnutými z jiných zdrojů (od Vlastníků licence s Vaším souhlasem) nebo ukládat tyto informace v jedné nebo více oddělených databázích.

MEWS nesmí ukládat své osobní údaje po dobu delší, než je nutné, s ohledem na účely, pro které byly poskytnuty nebo shromážděny, tj. typicky systém zpracovává Vaše data po dobu vaší registrace prostřednictvím uživatelského účtu. S výjimkou případů uvedených níže budou osobní data okamžitě smazána, jakmile uvědomíte společnost MEWS, že si nadále nepřejete využívat jejích služeb. MEWS uchovává pouze data, pro jejichž ponechání má legitimní důvody (archivace některých údajů je vyžadována právními předpisy, některá data jsou nezbytná, aby byl zachován vzájemný vztah s klientem – například pro platební účely atd.) Dále je nutné data zachovat i tehdy, pokud jejich odstranění vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo náklady – v takových případech jsou osobní údaje redukovány a přemístěny, ale nejsou zcela odstraněny. Společnost MEWS nesmí shromažďovat nadměrné množství osobních údajů a dalších informací, které nejsou relevantní pro potřeby vykonávání jejích služeb.

III. Kategorie dat

Pro výše uvedené účely požaduje společnost MEWS poskytnutí těchto osobních údajů.

Jméno

Adresa

Telefonní číslo

Emailová adresa.

MEWS shromažďuje data, které poskytnete prostřednictvím svého uživatelského účtu. To se děje obvykle během procesu registrace (nebo kdykoliv poté, pokud se rozhodnete nahrát do uživatelského účtu nové údaje). Společnost MEWS obdrží další data, jakmile vyjádříte souhlas s jejich sdílením v souvislosti se službami poskytovanými vlastníky licencí.

Některé z těchto údajů jsou považovány za „osobní údaje“. To znamená, že tyto údaje a informace se týkají Vaší osoby a mohou být použity pro Vaši identifikaci.

IV. Přímý marketing

Společnost MEWS je oprávněna k použití osobních dat pro marketingové účely tzn., aby Vás mohla informovat o nabídkách, které by na základě Vašich předchozích preferencí, mohly být zajímavé.Tato komunikace musí striktně dodržovat platné právní předpisy.

Reklamní a marketingové materiály vlastníků licencí nebo jiných společností mohou být zasílány pouze tehdy, pokud jste zvolili tuto možnost v rámci registračního procesu, prostřednictvím e-mailu nebo jinak.

Využívání služeb přímého marketingu můžete kdykoliv zrušit v souladu s podmínkami odstoupení popsaných v každém reklamním emailu nebo jiném materiálu. Lze tak učinit změnou nastavení svého uživatelského účtu nebo přímo kontaktováním společnosti MEWS (kontakt uveden níže). Pokud odstoupíte od využívání těchto služeb, MEWS uchová pouze takové osobní údaje nezbytné k poskytování služeb popsaných v těchto zásadách.

V. Sdílení dat

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny nebo poskytovány bez Vašeho souhlasu žádné třetí osobě s výjimkou těchto situací: (a) data jsou nezbytná pro poskytování služeb společnosti MEWS (tj. pokud Vaše objednávka vyžaduje poskytnutí osobních informací vlastníkovi licence – např. v rámci rezervačního procesu), (b) MEWS je povinen poskytnout údaje ze zákona nebo na příkaz veřejného úřadu nebo činitele nebo (c) je výslovně povoleno příslušnými právními předpisy. Pokud to příslušné právní předpisy nepovolují, Vaše osobní data nebudou nikdy sdílena s žádnou třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů v bodě (a) v předchozím odstavci je provedeno výhradně Vlastníkům licence registrovaným na webových stránkách www.mewssystems.com nebo poskytovatelům infrastruktury uvedených na webových stránkách hotelu. Osobní údaje jsou poskytovány těmto zpracovatelům pouze na základě vzájemně dohodnutých smluvních podmínek zajišťujících ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou k jiným účelům, než je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

VI. Zabezpečení dat

Společnost MEWS je povinna zajistit, že Vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy. Proto zavedla adekvátní fyzická, technická a organizační opatření na ochranu a zabezpečení shromážděných údajů.

Cílem těchto opatření je zamezení neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování Vašich osobních údajů nebo jejich náhodnému, neoprávněnému nebo nezákonnému užívání, šíření, zpracování, kopírování, přenášení, pozměnění, ztrátě nebo poškození. Přes veškerou snahu a splnění všech pravidel stanovených platnými právními předpisy, bezpečnost Vašich dat není možné zajistit, pokud jsou převedeny nebo přeneseny nezabezpečeným způsobem.

MEWS chrání Vaše data následujícími způsoby:

Použití šifrování, je-li nutné

Ochrana dat heslem, je-li nutné

Omezení přístupu k Vašim osobním údajům (tj. přístup k osobním údajům je udělen pouze těm zaměstnancům / personálu společnosti MEWS, pro něž je nezbytný pro účely zde popsané).

Tato opatření Vás nezbavují povinnosti podniknout patřičné kroky za účelem zajištění vlastních osobních údajů. Měli byste mimo jiné pravidelně měnit svá hesla. Na druhou stranu, neměli byste používat předvídatelná uživatelská jména a hesla, sdílet své heslo s jinými osobami, nebo udělit přístup ke svému uživatelskému účtu a/nebo ke svým osobním údajům jiným osobám.

VII. Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Společnost MEWS musí čas od času změnit a aktualizovat zásady ochrany osobních údajů. O této skutečnosti musíte být informován a musí Vám být zaslána kopie nové verze zásad ochrany osobních údajů a to buď prostřednictvím uživatelského účtu, nebo e-mailu, který jste poskytli společnosti MEWS.

VIII. Kontaktní údaje

Pokud byste se chtěli dozvědět více o společnosti MEWS, o tom jak chrání Vaše soukromí a o zásadách ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na info@mewssystems.com.

Máte právo na poskytnutí podrobností o zpracování Vašich osobních údajů a můžete požádat o jejich opravu nebo odstranění. S takovými žádostmi nás kontaktujte na info@mewssystems.com.

Prosím, pomozte společnosti MEWS zajistit, aby Vaše osobní informace byly aktuální. Pokud pojmete podezření, že některé ze zpracovávaných údajů jsou nesprávné, obraťte se na info@mewsystems.com.